The Common

Mix It Yourself

2 oz Skyy Vodka
0.75 oz Lemon Juice
0.75 oz Simple Syrup
Egg White
1 Wheel Orange
Rinse Sweet Vermouth

1. Put orange wheel in tin and shake.